Program wyborczy

PROGRAM WYBORCZY KOMITETU KATARZYNY HAMIGI

PROFESJONALNY URZĄD PRZYJAZNY MIESZKAŃCOM
 • usprawnienie obsługi mieszkańców w Urzędzie Miejskim
 • skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację projektów miejskich
 • prowadzenie partnerskich konsultacji z mieszkańcami, organizacjami społecznymi oraz przedsiębiorcami
 • unowocześnienie e-portalu Urzędu wraz z usprawnieniem możliwości załatwiania spraw urzędowych przez mieszkańców drogą elektroniczną oraz systemu elektronicznego komunikowania się z mieszkańcami
 • usprawnienie obsługi mieszkańców w języku migowym
 • zwiększenie zaufania mieszkańców do Burmistrza i Urzędu Miejskiego
INFRASTRUKTURA I BEZPIECZEŃSTWO
 • poprawa stanu dróg, parkingów, chodników oraz stworzenie sieci ścieżek pieszo-rowerowych
 • likwidacja barier architektonicznych dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową
 • budowa nowych mieszkań komunalnych i remonty mieszkań socjalnych
 • rewitalizacja Starówki, ruin zamku i parków miejskich
 • dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej w Kole
 • zagospodarowanie osadów ściekowych, m.in. jako źródło energii odnawialnej
 • kontynuacja projektu wytwarzania energii ze źródeł geotermalnych
 • poprawa bezpieczeństwa poprzez sprawny system monitoringu miejskiego i wsparcie Straży Miejskiej
 • stworzenie toalet miejskich
OŚWIATA, POLITYKA SPOŁECZNA I SEKTOR POZARZĄDOWY
 • powołanie Centrum Organizacji Pozarządowych oraz Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Młodzieżowej i Senioralnej Rady Miasta
 • zwiększenie środków i poprawa przejrzystości finansowania dotacji na realizację zadań publicznych
 • stworzenie Kolskiego Budżetu Obywatelskiego
 • pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych na działalność organizacji społecznych
 • utworzenie klas profilowanych, stworzenie systemu zajęć pozalekcyjnych w szkołach oraz przywrócenie zajęć na basenie
 • modernizacja i doposażenie placówek oświatowych oraz przywrócenie stołówek szkolnych
 • profilaktyka stomatologiczna (gabinet dentystyczny w każdej szkole)
 • powołanie Domu Aktywnego Seniora, stworzenie budżetu dedykowanego dla seniorów oraz promocja aktywnego i zdrowego stylu życia
PRZEDSIĘBIORCZE KOŁO
 • współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami w sprawach gospodarczych oraz wysokości podatków i opłat lokalnych
 • stworzenie finansowych i rzeczowych zachęt inwestycyjnych dla przedsiębiorców oraz wspieranie tworzenia nowych i dobrze płatnych miejsc pracy
 • promocja gospodarcza Koła w kraju i za granicą
KULTURA, SPORT I ROZRYWKA
 • budowa PUMPTRUCKu – punktu kreatywnej jazdy dla dzieci i młodzieży
 • organizacja Kolskiej Olimpiady Międzypokoleniowej – sportowa aktywizacja mieszkańców od juniora do seniora
 • aktywowanie plebiscytu „Czesławy” – zasłużony dla Koła
 • doposażenie obiektów sportowych i kulturalnych na terenie miasta
 • wsparcie finansowe i organizacyjne dla kolskich sportowców i przedstawicieli kultury
 • utworzenie kina plenerowego oraz organizacja koncertów plenerowych
 • kontynuacja i rozszerzenie imprez sportowych i kulturalnych wpisanych na stałe w kalendarz kolskich imprez
 • darmowe strefy Wifi
 • doposażenie placów zabaw w urządzenia dla dzieci z niepełnosprawnością
 • organizacja wypoczynku w ramach programów “ZIMA/LATO W MIEŚCIE KOLE”
TURYSTYKA I OCHRONA ŚRODOWISKA
 • „Powrót Warty do Koła” – budowa bulwarów nadwarciańskich, przystani kajakowej oraz plaży miejskiej wraz z infrastrukturą rekreacyjno-wypoczynkową, rewitalizacja i zagospodarowanie koryta i starorzecza Warty oraz Strugi
 • uruchomienie Centrum Informacji Turystycznej
 • Zielone Koło – ochrona walorów naturalnych miasta oraz nowe nasadzenia drzew i krzewów w mieście i na osiedlach, program „Fotowoltaika Koło” – dofinansowanie przydomowej infrastruktury fotowoltaicznej
 • wsparcie termomodernizacji lokali oraz rozwój MZEC i sieci ciepłowniczej, usuwanie azbestu
 • odnowienie szlaków turystycznych
 • budowa kładki przez Wartę, umożliwiającej dojście do zamku od strony ul. Wiejskiej